Update

Samenvatting 6 december 2021

Geplaatst op 13 januari 2022, 16:31 uur

Hieronder de samenvatting van de zesde en laatste online ZOOM wijkbijeenkomst op 6 december 2021.

Terugkoppeling ontwikkelingen en stand van zaken en thema's Toekomst Zuiddijk, Mobiliteitsplan & MAAK. Zaanstad

Terugkoppeling over openstaande acties:

Handhaving

  • Allereerst de vraag hoe het komt dat de gemeente niet wist van de hennepplantage in de gemeentelijke kredietbank. Een medewerker van de gemeente licht toe dat de eigenaar van een pand niet altijd degene is die de plantage runt. Vaak zit er een stroman achter. Dat vraagt diepgravend onderzoek. Je kunt wel de hennepplantage aanpakken, maar daarmee heb je niet altijd de aanstichter. Het pand wordt gesloten en vervolgens wordt geprobeerd de echte criminelen te pakken en dat vraagt samenwerking met politie.
  • Golden Zaanhotel. Gevraagd werd of het hotel een vergunning heeft om mensen voor langere tijd te huisvesten? De vergunning die is afgegeven is alleen een vergunning voor hotelfunctie is en niet voor structureel verblijf. Dus mocht het zo zijn dat er sprake is van langdurig verblijf, dan is het verzoek: blijf vooral melden. Dit is echt belangrijk en nodig om een dossier op te bouwen om actie te ondernemen.


Verkeer

  • De verkeerstelling op de Zuiddijk is inmiddels gebeurd. De resultaten zijn binnen. Deze moeten nog geanalyseerd worden. Zodra dat is gedaan, worden deze teruggekoppeld aan de werkgroep Verkeer. Ze zullen ook gedeeld worden op de wijkwebsite.
  • Daarnaast wordt een smiley bord geplaatst op de Zuiddijk. Binnen enkele weken wordt het smiley bord geplaatst ter hoogte van nr. 300. Na enige tijd wordt het bord verplaatst naar nummer 91, nabij de Dekamarkt.


Politie

  • De politie heeft gecontroleerd of de Zuiddijk een 30 km zone is en dat is inderdaad het geval. Het 30 km bord is geldig. Er kan op worden gehandhaafd, maar hier is weinig tot geen capaciteit voor.
  • De politie heeft een snelheidsmeting uitgevoerd waarbij de meting is gezet op 40 km per uur, vanwege meetafwijking. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. Het gevoel van hard rijden lijkt vaak erger dan feitelijk wordt gereden. De wijkmanager vertelt dat omstanders zeggen dat het ook vaak brommers zijn.


Mobiliteitsplan
Het mobiliteitsplan is op 16 september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Kort samengevat gaat het om een beleidsstuk dat gekoppeld wordt aan uitvoeringsplannen voor de diverse wijken in Zaanstad. De ontwikkelingen in de MAAK-gebieden hebben invloed op de uitwerking in uitvoeringsplannen. Hetzelfde geldt voor de planning en invulling van de reguliere onderhoudsprogramma’s. Verder wordt gekeken hoe geleerd kan worden van andere gemeenten. Bewoners worden nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van de uitvoeringsplannen. Eind 2022 wordt er waarschijnlijk gestart met de uitvoeringsplannen waar de Zuiddijk onderdeel van uitmaakt. Dan worden bewoners benaderd om mee te denken. Meer informatie over het Zaans Mobiliteitsplan is terug te vinden op https://mobiliteitsplan.zaanstad.nl

MAAK.Centrum Oost 

Aan het begin van dit thema is er een filmpje met Rocco Reukeman, stedenbouwkundige, aan het woord. Het filmpje kun je hier bekijken.

De ambitie is om de centrumfunctie te versterken en op de Zuiddijk de leegstand van winkels aan te pakken. Voor het MAAK gebied Centrum Oost is inmiddels een perspectief opgesteld en vastgesteld. Meer informatie hierover is te vinden op MAAK.Centrum Oost Zaanstad. De volgende stap is dat er een Perspectief voor een MAAK-gebied wordt uitgewerkt in een strategie. Hierbij wordt met deelgebieden gewerkt, er komt ook een deelgebied Zuiddijk. Hiervoor worden adviesgroepen in het leven geroepen waar inwoners in kunnen deelnemen. Bewoners kunnen zich melden voor deelname. Specifiek voor de omgeving Zuiddijk is het de bedoeling dat de leefbaarheid wordt vergroot. De Burcht wordt grotendeels autovrij, zodat er horeca kan komen, dus meer ingericht voor voetgangers: bewoners en recreërend publiek, en minder voor auto’s. Verder wordt, met behoud van de historische functie, nieuwe woningbouw ontwikkeld. Het gebied wordt meer stedelijk, maar zeker ook groen. Rondom de Burcht en het begin van de Zuiddijk moet de hitte van de stad worden verminderd.
Er wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan dat meer duidelijkheid moet geven over het volume van de bouw. In principe wordt ongeveer de helft van Burcht bebouwd en de helft blijft vrij. De hoogte zal vergelijkbaar zijn met de bebouwing verderop aan de Zaan. Er is zeker ruimte om hierover mee te denken en mee te adviseren. Februari 2022, volgt een oproep tot participatie. Men kan zich nu al opgeven via de website van MAAK. Er wordt rekening gehouden met voldoende aanwezigheid, benutting van maatschappelijk vastgoed. De gemeente wil maatschappelijk vastgoed in de stad houden, maar beschikt zelf niet over veel eigen maatschappelijk vastgoed. Voor nieuwbouw op de Zuiddijk en de Burcht is er een strak protocol. Er wordt vooraf een scan gedaan en per woning monitoring opgezet. Op basis hiervan wordt de juiste wijze van heien gekozen. Dat hoeft niet met heipalen, er kan ook worden getrild. Als er schade is, wordt deze gedekt door de veroorzaker. 

MAAK.Achtersluispolder

Ook dit onderwerp wordt geintroduceerd met een filmpje. Nu door Marcel Bloemendal en dat filmpje bekijk je hier.

Het industriegebied Achtersluispolder moet uiteindelijk worden omgevormd naar een woongebied met scholen en horeca. Het wordt dan meer onderdeel van de stad. Voor de Zuiddijk is dit interessant vanwege de verbinding naar het centrumgebied. De procesmanager Achtersluispolder licht toe dat het nog lang zal duren voordat plannen geeffectueerd zijn. Er is een principebesluit; het gaat nu alleen nog maar over hoe de transformatie op gang gebracht gaat worden, welke keuzes en welke gebieden. De Achtersluispolder is erg groot en zal worden opgedeeld in deelgebieden. Eén van de deelgebieden is het Sluiskwartier; hier wordt gestart. Nu is de fase van visieontwikkeling. Uiteindelijk zullen er pas over 10 jaar vooral meer woningen en minder industrie staan. Het gaat om langzame verkleuringen voor het hele gebied. Planvoorbereidingen kosten veel tijd. Het wordt een hoog stedelijk gebied, waarin de verbinding gezocht wordt met Amsterdam en Zaandam Zuid. In de tussentijd worden ook ingrepen gedaan in de openbare ruimte en wordt de huidige verkeers-circulatie verbeterd. De procesmanager zegt dat zeker nagedacht wordt over de creatieve industrie. Sterker nog: het gebeurt al, zoals broedplaats De Hoop. Mensen kunnen zich aanmelden om mee te denken, via de website MAAK.Achtersluispolder Ergens in 2e helft 2022 wordt gestart.


Afsluiting
Burgemeester Jan Hamming sluit de avond van de laatste bijeenkomst in deze serie af. Vanavond kwamen mooie voorbeelden van inspraak aan bod. Rondom de Zuiddijk staat veel te gebeuren, aan de ene kant de Burcht en aan de andere kant de Achtersluispolder. Dit kan niet zonder betrokkenheid. Aandacht voor de openbare ruimte is en blijft belangrijk; dat merken we nu vooral tijdens deze pandemie. Laten we vooral blijven omkijken naar elkaar en vergeet hierbij niet de vluchtelingen. En wat handhaving betreft is er goed nieuws, er is extra budget dus we kunnen het team versterken. Dus de aanpak wordt steeds steviger. Belangrijk blijft: ‘Blijf vooral melden’, voor alle manieren, zie Overlast melden bij Gemeente ZaanstadHans Luiten spreekt nog de wens uit dat iedereen actief blijft. Via deze website Zaandamzuid.info kunnen en moeten we elkaar op de hoogte houden.Deel dit: